برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 299
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 298
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 297
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 295
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 291
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 290
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 288
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 287
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 286
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 285
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 284
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 280
برای فروش
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
کیان آباد شرقی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 283
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 281
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 278
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 277
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 275
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 273
برای فروش
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 276
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 279
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 270
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 268
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 267
برای فروش
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 269
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 266
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 271
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 264
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 263
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1038متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 261
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 260
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
24 متری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 23.1 میلیارد تومان
کد ملک 259
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 257
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 254
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 256
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 203متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 258
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 255
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 251
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امانیه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 250
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 247
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 246
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 243
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 244
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 241
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 240
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
زیتون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 540متر مربع
قیمت فروش 32.4 میلیارد تومان
کد ملک 236
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 234
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 238
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 235
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 231
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 230
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 229
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیان آباد غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 228
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 227
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 226
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
کیانپارس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 374متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 225
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 224
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 222
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 220
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیان آباد غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 232
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 219
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 202متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 218
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 215
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 211
برای فروش
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 214
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 212
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 119متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 208
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 205
برای فروش
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
کیانپارس غربی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 204
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 200
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 199
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 196
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 194
برای فروش
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 195
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 191
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 190
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیان آباد غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 188
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 186
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 121متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 184
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 180
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 179
برای فروش
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
کیانپارس شرقی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 181
برای فروش
کیانشهر
کیانشهر
کیانشهر
کیانشهر
2 عکس
مغازه
مغازه
کیانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 176
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 915متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 182
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 177
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 995 میلیون تومان
کد ملک 174
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 173
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 171
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 170
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیان آباد شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 169
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیان آباد شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 168
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 165
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 163
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 162