برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 184متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1690
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1689
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1692
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کوی سید خلف
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 1684
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1685
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1686
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1688
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1683
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1682
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 38 میلیارد تومان
کد ملک 1678
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1669
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1670
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1671
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1672
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 14.5 میلیارد تومان
کد ملک 1680
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1673
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1674
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1675
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1677
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 164متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 1665
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 7.6 میلیارد تومان
کد ملک 1664
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1667
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1662
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1663
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1660
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1658
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1659
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 1656
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1661
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1657
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 285متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1654
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1655
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1651
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1652
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 42 میلیارد تومان
کد ملک 1650
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1648
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1649
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1647
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1643
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1641
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1644
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1642
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 1645
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 1640
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1639
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 1638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1637
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1636
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1631
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1634
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1635
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1632
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیان آباد شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1633
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1630
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 1626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 1629
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1628
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1627
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1624
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1622
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1623
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 1619
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1617
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1615
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1618
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1614
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1616
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1609
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 1613
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 1611
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1610
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1612
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1607
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1605
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1608
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1606
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1603
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 1604
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1602
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1620
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1621
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 1595
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 11.2 میلیارد تومان
کد ملک 1598
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1600
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1596
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1601
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1597
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1594
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیان آباد شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1591
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1593
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1592
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1588
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 265متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 1589